Агрохімічний сервіс

 

Агрохімічнийсервіс

Щорічнезростанняцінна добривазмушуєфермерівшукатишляхи економногота ефективногозастосуваннядобрив. Одним з таких заходівє проведенняагрохімічногоаналізуґрунту. 

Агрохімічний аналіз ґрунту дозволяє визначити оптимальну норму макро-і мікродобрив окремо для кожного поля чи ділянки поля під запланований врожай.

Аналіз ґрунту показує реальну ситуацію забезпеченості елементами живлення кожного поля господарства, дає можливість більш ефективно їх використовувати і дає відповідь на такі питання:

Аналіз ґрунту показує реальну ситуацію забезпеченості елементами живлення кожного поля господарства, дає можливість більш ефективно їх використовувати і дає відповідь на такі питання:

•Скільки потрібно внести добрив під запланований

  врожай конкретної культури на конкретному полі?

•Які агрохімічні/ґрунтові чинники стримують

 отримання  великих врожаїв?

•Чи потрібно вносити мікроелементи?

 •Які? В якій кількості?

Після створення карт врожайності:

•Які поля/ділянки поля були проблемні? Чому?

•На які ділянки поля необхідно звернути увагу?

Карта варіабельностіурожайності  на окремомуполі

Площаполя: 92,6 га

Средняврожайністькукурудзина зерно: 8,34 т/га

 

Гістограмарозподілуурожайностіпо полю

Порівняння показників умісту гумусу за різними способами визначення

а) за поділу поля на ділянки

.

б) по традиційній методиці

Середні науково рекомендовані норми добрив під с-г культури:

За підрахунками, внесення середніх норм добрив в господарстві підходить лише для

10-20% території.  Решта території потребує зменшення або збільшення норм.

 

Завдання агрохімічного сервісу – розробити і впровадити методи раціонального використання добрив в господарстві, досягти оптимального співвідношення елементів живлення на кожному полі під конкретну культуру для отримання найбільших врожаїв.

“Середня норма добрив на всі поля» 

 

«диференційоване внесення добрив»

Диференційоване внесення добрив дозволяє застосовувати макродобривана 15-30%, а мікродобрива на 30-50% ефективніше

 

Корекція норм добрив під картоплю залежно від забезпеченості поля

Господарство планувало вносити на усіх полях N170P100K300

 

Запланована попередньо норма добрив виявилась оптимальною лише для полів №1 та №22

Перелік послуг:

•виїзд спеціалістів для професійного відбору зразків ґрунту для аналізів;

•     визначення точної площі полів за допомогою GPS- координат та засобів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ);

 

•     проведення агрохімічного аналізу відібраних зразків ґрунту;

 

•     науковий аналіз і обробка отриманих результатів лабораторних аналізів;

 

•     створення картограм вмісту елементів живлення та карт для диференційного внесення добрив;
 
•     розробка рекомендаційпо основному і позакореневому внесенню добрив;

 
•     впровадження програми з раціонального використання добрив в господарстві;
 
•     надання консультацій по удобренню;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перелік послуг:

 
 • Наданняагрономічних консультацій,

супровід господарств, проведення семінарів,

постановка і ведення експериментів в господарстві;

 • Продаж добрив, систем паралельного водіння;

 • Визначення фізико-хімічних властивостей ґрунту:

 

гранулометричний склад, щільність, твердістьґрунту,запаси продуктивної вологи, тип, ступінь засолення, опис ґрунтового розрізу та інше.  

 

 • Визначення “плужної подошви”, розробка методів по її  усуненню.

 

 

Професійний відбір зразків ґрунту

Кожне поле ділиться на елементарні ділянки (15-20 га для польових культур) залежно від геоморфології, конфігурації і загальної площі.

З кожної ділянки відбирається 30-40 проб ґрунту, які об'єднуються у середню репрезентативну пробу.

 

За побажанням замовника площа елементарної ділянки може змінюватись. 

 

 

 

 

Агрохімічний аналіз відібраних зразків ґрунту здійснюється у сертифікованій лабораторії 

Показники, що визначаються у ґрунті:

 


1.   рН– обмінна/актуальна кислотність;

2.   Нг- гідролітична кислотність;

3.   Г - вміст гумусу;

4.   N- азотлегкогідролізований;

5.   Р - фосфор рухомий;

6.   К - калій обмінний;

7.   S - сіркарухома;

8.   Са- кальцій рухомий;

9.   Mg -магній рухомий;

10.Zn - цинк рухомий;

11.Cu - мідь рухома;

12.B - бор рухомий;

13. Mn– марганецьрухомий.

 

Аналіз результатів, розробка рекомендацій для кожного поля залежно від культури, створення картограм та електронних карт 

Результати  агрохімічного аналізу видаються як окремо по кожному зразку, так і в середньому по полю, вказується рівень забезпеченості елементами живлення

Переваги електронних карт полів

  Наочність

важка, навантажена числами, таблична

інформація стає легкою для сприйняття і користування.

 

Простота використання

одним натисканням кнопки миші ви  відображаєте потрібну інформацію.

 

Швидкий доступ до всієї інформації

Не потрібно гортати сотні паперових сторінок для знаходження даних.

 

Можливість оперативної роботи, всебічного аналізу та подальшого доповнення інформації.

 

   

 

 

 

 

 

Визначення точної площі полів

За допомогоюзафіксованихна полях GPS координат та програмдистанційногозондуванняземлі  визначеноточніплощіполів

Визначення варіабельності вмісту рухомого калію

Варіабельність вмісту сірки в ґрунтах господарства 

(Полтавська область)

Низька забезпеченість ґрунту сіркою може значно знизити врожайність сірколюбивихкультур  - насамперед ріпаку озимого, а також картоплі, соняшникаі кукурудзи.

Аналіз ґрунту на вміст доступної сірки у господарстві показав на які поля/ділянки поля і в яких кількостях потрібно вносити сірковмісні добрива.

 

На даному прикладі фермер навіть не міг подумати, що сусідні поля можуть кардинально різнитись за вмістом сірки і вніс сірку там, де вона потрібна.

 Завдяки внесенню сульфату амонію на фоні оптимальних норм NPK, у 2012 році урожайність насіння ріпаку озимого склала 34 ц/га.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варіабельність вмісту доступного бору в ґрунті

На нестачу доступного бору в ґрунті дуже реагують такі с/г культури, як цукровий буряк, картопля, ріпак і соняшник.

 

За допомогою аналізу ґрунту були виявлені поля з низьким вмістом доступного бору. Позакореневе внесення борного добрива задовольняє потребу культури в борі. Тепер бор не буде лімітуючимфактором в отриманні високого врожаю ріпаку.

 

На прикладі фермер на “жовтих” полях вніс підвищену норму борного мікродобрива, на “помаранчевих” - середню норму, а на “красних” - половину від середньорекомендованоїнорми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замовнику безкоштовно надається комп'ютерна програма для користування і аналізу створених нами тематичних шарів електронних карт

 

Зліва в списку потрібно нажати на показник, який цікавить 

 

Приклад карти кислотності ґрунтів (рНксl)

по елементарних ділянках (окремих зразках)

Приклад карти кислотності (рНксl) ґрунтів в середньому по полях

Вміст доступного рослинам калію в орному шарі (кг/га) окремо по зразкам (елементарних ділянках) для варіабельного внесення добрив в межах поля

 

Приклад створення карти диференційного внесення добрив на окремому полі

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При створеннікарт внесеннядобрив враховуються:
 
•забезпеченість поля/ділянки елементом живлення;
•особливості ґрунтово-кліматичної зони;
•коефіцієнт споживання з ґрунту елементів живлення конкретною культурою;
•коефіцієнт використання добрив у рік внесення та інші чинники.

Диференційне внесення добрив дозволяє більш ефективно використовувати добрива;

Досягається оптимальне співвідношення N:P:Kдля конкретної культури      

 

 

 

 

 

 

 

Приклад. Урожайність пшениці озимої, ц/га.

Можливість подальшого аналізу ефективності виробництва. 

 

 

Агрохімічний сервіс – це не лише аналіз ґрунту. Аналіз ґрунту – це лише третина усієї роботи.

 

Інша третина залежить від нас:

•професійний відбір зразків ґрунту;
•обробка, візуалізація даних для зручного оперативного використання;
•розробка рекомендацій по удобренню с/г культур;
•електронне оформлення для швидкого доступу і аналізу

 

і третина роботи залежить від Вас:

•бажання впровадити систему раціонального використання добрив;
•дотримання рекомендацій,
•правильна організація польових робіт,
•заохочення персоналу,
•контроль.

Разом з Вами будемо аналізувати проблеми

і знаходити їх оптимальне рішення! 

Замовивши агрохімічний сервіс, господарство отримує:

 • розрахунок необхідної норми внесення макро-і мікродобрив по кожному полю на основі даних агрохімічних аналізів ґрунту, що дає змогу перерозподілити фонд добрив і ефективніше його використати;
 • üвиявлення причин низької врожайності полів (кислотність ґрунту, дефіцит певних мікроелементів, токсикологічний аналіз, фізичні, морфологічні властивості і т.д.);
 • üможливість вносити конкретний елемент живлення в необхідній кількості на тих полях, де він потрібен, знаючи якими саме елементами ґрунти низько забезпечені;
 • üкарти полів з їх точною площею (за допомогою відібраних на полях GPS координат та програм дистанційного зондування землі);
 • üкарти внесення добрив з різними нормами внесення на кожне поле/ділянку з урахуванням даних аналізу та запланованої культури;
 • електронну карту господарства для аналізу з можливістю подальшого доповнення інформації;
 • Рекомендації по кожному полю та консультації по видам, нормам і строкам внесення добрив.

 

Впровадження агрохімічного сервісу – це шляхдораціонального землеробства!

 

Окупність затрат на агрохімічний сервіс

Витрати на агрохімічний сервіс окупаються

 20-50 кг зерна пшениці або кукурудзи з гектара,

 

 

 

 

 

 

 

 

або 10-20 кгнасіння ріпаку, соняшника, сої,

 

 

 

 

 

 

 

 

або 30-70 кг картоплі